Privacybeleid - Mizkan

1. Inleiding

Mizkan Euro (“Mizkan”)1 is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde groep bedrijven die voedingsmiddelen produceert, verkoopt en distribueert. Het bedrijf is actief onder verschillende merken zoals, maar niet beperkt tot, Sarsons, Branston, Haywards, Mizkan en Dufrais.

Mizkan exploiteert een bedrijfswebsite met de naam www.Mizkan.co.uk en een aantal websites van productmerken. De bedrijfswebsite bevat een link naar een aantal websites met merkproducten zoals;

• https://www.sarsons.co.uk/
• https://www.haywardspickles.co.uk/
• https://bringoutthebranston.co.uk/
• etc.

U vindt deze kennisgeving (“Kennisgeving”) voor consumenten en klanten betreft de eerlijke verwerking van persoonsgegevens en een kennisgeving over cookies op elk van deze websites. Deze kennisgeving is bedoeld om consumenten en klanten te informeren2 (d.w.z. “u”) over de manier waarop wij bij Mizkan (“wij”) uw persoonsgegevens verwerken en over de maatregelen en processen die wij hebben ingevoerd om de adequate bescherming ervan te waarborgen.

Bovendien kan deze kennisgeving aan u worden verstrekt in digitaal of papieren vorm, of we kunnen verwijzen naar de locatie op onze intranet website, als en wanneer u een van onze locaties bezoekt of als u uw persoonsgegevens ergens anders met ons deelt.

Wij verstrekken u deze informatie, zoals vereist door de algemene verordening inzake gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”).

2. De reikwijdte van de kennisgeving over eerlijke gegevensverwerking

Deze kennisgeving van eerlijke gegevensverwerking is van toepassing op alle persoonsgegevens van Mizkan Consumenten en Klanten die door Mizkan worden verwerkt, op welke manier of in welke vorm dan ook en/of via welk medium dan ook.

3. Wettelijke verwerking

Wij verwerken enkel uw persoonsgegevens:

a. waarvoor u de toestemming hebt gegeven;
b. waar de verwerking nodig is om onze producten of diensten aan u te leveren;
c. waar de verwerking nodig is om te reageren op een verzoek van u;
d. waar de verwerking nodig is om onze relatie met u te onderhouden;
e. wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen;
f. wanneer de verwerking noodzakelijk is om het vitale belang van de betrokkene te beschermen.

In geval van (a) hierboven, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een verzoek te doen, zoals beschreven in paragraaf 14 hieronder.

4. Welke persoonsgegevens wij over u verzamelen

Wij verwerken de volgende soorten persoonsgegevens over u:

a. Uw naam, e-mailadres, twitter- en/of Instagramnaam en andere contactgegevens;
b. Details over uw voorkeuren voor soorten marketingevenementen of -materiaal;
c. Uw berichten, feedback of bijdragen aan klantenonderzoeken en vragenlijsten;
d. Andere mededelingen die u naar ons stuurt; en
e. details over uw toegang tot onze websites (inclusief IP-adres).

Het kan voor u verplicht zijn om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, om ons in staat te stellen onze zaken en activiteiten te beheren, om onze relatie met u te onderhouden, om onze producten of diensten aan u te leveren of om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. Als u uw persoonsgegevens niet verstrekt, is het mogelijk dat wij onze relatie met u niet kunnen onderhouden of onze producten of diensten niet aan u kunnen leveren.

Wij stellen alles in het werk om de juistheid en volledigheid van uw persoonsgegevens die wij opslaan te behouden en om ervoor te zorgen dat al uw persoonsgegevens up-to-date zijn. U kunt ons echter aanzienlijk helpen, door onmiddellijk contact met ons op te nemen als er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens of als u weet dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben (zie paragraaf 11 hieronder). Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen als gevolg van onnauwkeurige, niet-authentieke, gebrekkige of onvolledige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

5. Hoe we persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen uw persoonsgegevens meestal uit de informatie die u in de loop van uw relatie met ons verstrekt. Dit zal typisch gebeuren via;

• E-mails en andere correspondentie die u ons verstuurt
• De formulieren en documenten die u gebruikt wanneer u zich aanmeldt voor onze marketing- of marktgegevens nieuwsbrieven
• De aanmeldingsgegevens die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze producten of diensten
• De informatie die u als klant aan ons als leverancier verstrekt, zodat we u bestellingen kunnen verzenden en factureren en contact met u kunnen opnemen over bestellingen en/of problemen
• De formulieren die wij u vragen in te vullen wanneer u een van onze fabrieken en/of kantoren bezoekt

6. Hoe we persoonsgegevens gebruiken

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van het beheer van onze relatie met u en de levering van onze producten en diensten aan u, voor de volgende doeleinden:

a. om u te voorzien van de gevraagde producten of diensten;
b. om u te voorzien van promotie- en marketingmateriaal over onze producten en diensten, waarvan wij denken dat u daarin geïnteresseerd bent;
c. voor het controleren en beoordelen van de naleving van verschillende wetten en ons beleid en onze normen;
d. om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen en verzoeken, waar ook ter wereld, met inbegrip van de rapportering aan en/of de controle door nationale en internationale regelgevende instanties;
e. het uitvoeren preventie en opsporing van witwaspraktijken, fraude en misdaad en het uitvoeren van financiële en kredietcontroles
f. voor administratieve doeleinden in verband met de veiligheid en de toegang tot onze websites en applicaties;
g. om te voldoen aan gerechtelijke bevelen en onze wettelijke rechten uit te oefenen en/of te verdedigen;
h. om uw klachten of eventuele zorgen over uw gezondheid en/of welzijn te behandelen;
i. voor enig ander legitiem zakelijk doel;
j. zoals anderszins toegestaan of vereist door enige toepasselijke wet- of regelgeving; en/of
k. voor uw veiligheid en zekerheid, terwijl u op onze kantoren en of productielocaties bent.

In sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld een wedstrijd of prijstrekking, kunt u ons specifieke informatie geven, zoals een foto, die persoonsgegevens kan bevatten. In die specifieke gevallen zullen we u altijd vertellen voor welk doel we de informatie verzamelen en voor hoe lang we van plan zijn deze te bewaren.

Wanneer u persoonsgegevens over specifieke zaken, zoals uw gezondheid, met ons wilt delen, om ons in staat te stellen een vraag en/of klacht af te handelen, kunnen wij u om uw toestemming vragen, voordat wij dergelijke gegevens verwerken. Als u uw aanvraag online indient, kunnen wij uw toestemming online vragen, voordat u uw vraag kunt indienen. Als u uw correspondentie per post indient, kan het zijn dat wij eerst contact met u moeten opnemen en u om uw schriftelijke toestemming moeten vragen. Als u ons belt, kunnen wij u tijdens het telefoongesprek om uw toestemming vragen en zullen wij uw antwoord opnemen voordat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken. In alle drie de gevallen zouden wij uw toestemming voor de verwerking van dergelijke specifieke gegevens registreren.

Let op; “BESTANDEIGENSCHAPPEN”; Elk beeldbestand dat u aan ons voorlegt, kan aanvullende informatie bevatten in de “EIGENSCHAPPEN”. Foto’s genomen met een mobiele telefoon kunnen in de “EIGENSCHAPPEN” de GPS-coördinaten van de locatie aangeven waar de foto is genomen. Voorzichtigheidshalve raden wij u aan alle extra gegevens in “EIGENSCHAPPEN” te verwijderen, voordat u ons een foto stuurt.

7. Cookies

Op onze websites gebruiken we twee verschillende categorieën cookies; strikt noodzakelijke cookies en prestatiecookies. De eerste categorie cookies wordt gebruikt om een unieke identificatiecode op te slaan, die ons in staat stelt om u als gebruiker te beheren en op unieke wijze te identificeren, zodat we u een consistente en accurate service kunnen bieden. De tweede categorie cookies verzamelt informatie over uw gebruik van onze website en kan door ons worden gebruikt om u meer vergelijkbare informatie te verstrekken. Voor meer informatie over het gebruik van cookies kunt u ons cookiebeleid raadplegen op onze bedrijfswebsite

8. Internationale overdracht van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan (inclusief toegang tot of opslag in) een land of gebied, buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), inclusief aan landen waarvan de wetgeving mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt als binnen de EER. Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met onze groepsmaatschappijen in Japan, vertrouwen wij op het besluit van de Europese Commissie in overeenstemming met artikel 45 van de AVG, dat de wetten in Japan een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden zoals dat binnen de EER wordt genoten.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met andere groepsmaatschappijen en derden (zie paragraaf 9 hieronder) die gevestigd zijn in landen waar de wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens biedt als in landen binnen de EER. In dergelijke gevallen zullen wij ervoor zorgen dat dergelijke internationale overdrachten onderworpen zijn aan passende of passende waarborgen, zoals vereist door de AVG. U kunt kopieën van de relevante vrijwaringsdocumenten verkrijgen, door een verzoek in te dienen zoals beschreven in punt 14 hieronder.

9. Wanneer we uw persoonsgegevens mogen vrijgeven

Wij verkopen, verhuren of verhandelen uw persoonsgegevens niet. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan de volgende ontvangers:

a. aan onze groepsmaatschappijen;

b. aan derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken, zoals;

 • Aanbieders van consumenten- en klantencommunicatie voor o.a. volgende gebieden:
  • Digitale en sociale media communicatie
  • Klantenservice
  • Reclame
  • Marktonderzoek
 • Aanbieders van logistieke diensten
 • Aanbieders van juridische diensten
 • Aanbieders van IT-ondersteunende diensten voor o.a. volgende gebieden:
  • Website ontwikkeling en websitebeheer
  • Website-hosting
  • Aanbieders van generieke IT-diensten
  • Applicatie-ontwikkeling
 • Verstrekkers van verzekeringen, voor o.a. volgende gebieden:
  • Externe en interne audits
  • Gezondheid, veiligheid, hygiëne en technische zaken

c. aan een derde partij, aan wie wij een van onze rechten of verplichtingen overdragen;
d. aan een potentiële koper, in het geval dat we een deel van ons bedrijf of onze activa verkopen; en/of
e. aan elke overheid, regelgevende instantie, handhavings- of uitwisselingsinstantie of rechtbank waar wij daartoe verplicht zijn door de toepasselijke wet- of regelgeving of op hun verzoek.

10. Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

Wij zetten ons in voor de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen en handhaven, om een passend beveiligingsniveau te waarborgen, ter bescherming van uw persoonsgegevens, tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking of toegang.

11. Uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verzamelen

Als u wilt dat wij u geen e-mails meer sturen, kunt u gebruik maken van de optie aan het einde van onze e-mail aan u, waarin u kunt verzoeken om u van onze mailinglijst te verwijderen.
Als u het volgende wilt:

a. uw persoonsgegevens bijwerken, laten wijzigen, verwijderen of een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen die wij in ons bezit hebben; of
b. ons te beperken of te weerhouden van het gebruik van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben,

kunt u dit aanvragen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in paragraaf 14 hieronder.

In elk van de hierboven genoemde situaties kunnen wij u vragen uw identiteit te bewijzen, door ons een kopie van een geldig identificatiemiddel te verstrekken, zodat wij aan onze veiligheidsverplichtingen kunnen voldoen en ongeoorloofde openbaarmaking van gegevens kunnen voorkomen.

12. Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is, voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan wettelijke, reglementaire of interne beleidsvereisten.

13. Hoe we deze kennisgeving voor eerlijke gegevensverwerking bijwerken of wijzigen

Deze kennisgeving vormt geen contractuele relatie tussen u en ons en we kunnen delen van deze kennisgeving wijzigen of bijwerken om onze naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving te handhaven, of naar aanleiding van een aanpassing van onze interne praktijken. Wij zullen dit doen door deze kennisgeving bij te werken op onze Britse bedrijfswebsite www.mizkan.co.uk en al onze productmerkwebsites die gelinkt zijn aan deze Britse bedrijfswebsite.

U wordt niet noodzakelijkerwijs direct op de hoogte gebracht van een dergelijke verandering. Zorg er daarom voor dat u deze kennisgeving regelmatig controleert, zodat u volledig op de hoogte bent van eventuele wijzigingen of updates.

14. Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen hebt over de inhoud van deze kennisgeving of over uw persoonsgegevens, of als u een verzoek wilt doen met betrekking tot uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens:

E-mail: [email protected]

Post: De AVG-verwerkingsverantwoordelijke, Mizkan Euro, Building 10, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londen W4 5XS

Geef bij uw aanvraag het volgende aan;

• Uw naam
• Uw e-mailadres (of postadres als u eerder uw postadres aan ons heeft doorgegeven)
• De datum van uw aanvraag
• De datum waarop u uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt of een beschrijving van de specifieke situatie3 waarin u ons uw persoonsgegevens hebt verstrekt
• De aard van uw verzoek (d.w.z. of u wenst dat wij uw gegevens corrigeren, verwijderen of we u er een kopie van verstrekken, etc.)

15. Hoe u een klacht kunt indienen bij de verwerkingsverantwoordelijke

De bescherming van uw persoonsgegevens en van onze relatie met u is belangrijk voor ons. Als u vragen heeft of denkt dat wij uw rechten op het gebied van gegevensbescherming hebben geschonden, neem dan contact op met onze AVG-verwerkingsverantwoordelijke, op het volgende adres [email protected].

Als u echter niet tot een oplossing kunt komen met onze AVG-verwerkingsverantwoordelijke of als u contact wilt opnemen met de Britse toezichthouder voor gegevensbescherming om een klacht in te dienen, neem dan contact op met het Information Commissioner’s Office, dat bereikbaar is via Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

1. Mizkan Euro bestaat uit Mizkan Euro Ltd., Mizkan Euro Partners Limited en Mizkan Euro Holdings Limited
2. Een consument is de eindgebruiker van de producten van Mizkan. Een klant is de detailhandelaar en/of distributeur, aan wie Mizkan zijn producten rechtstreeks verkoopt.
3. Een specifieke situatie kan een specifieke campagne zijn, een evenement waarbij we monsters uitdelen, een wedstrijd, etc.