Algemene Voorwaarden - Mizkan

INFORMATIE OVER ONS

Deze website (de “site”) wordt beheerd door Mizkan Euro Limited (geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 8053234 en geregistreerd adres 2nd Floor, Building 10, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London W4 5XS, Verenigd Koninkrijk).

Alle verwijzingen naar ‘onze’, ‘ons’, ‘wij’ of ‘Mizkan’ binnen dit beleid worden geacht te verwijzen naar Mizkan Euro Limited, haar dochterondernemingen, filialen en geassocieerde ondernemingen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE MIZKANCHEF-WEBSITE

Uw toegang tot en gebruik van deze site is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden die u, door deze site te bezoeken en te bekijken, zonder enig voorbehoud of kwalificatie aanvaardt. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u onze site niet gebruiken.

Als u een van deze voorwaarden schendt, wordt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk beëindigd.

WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. Controleer deze pagina van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn.

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Door deze site te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat we informatie over u gebruiken in overeenstemming met ons privacy- en cookiebeleid. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met een dergelijk gebruik en garandeert u dat alle door u verstrekte informatie juist is.

ONZE WEBSITE

We kunnen niet garanderen dat onze website onze website of de inhoud ervan altijd beschikbaar of up-to-date zal zijn of dat de toegang ertoe ononderbroken zal zijn. Toegang tot onze website is toegestaan op tijdelijke basis. We kunnen onze website zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u als onze website om welke reden dan ook op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website, en van het materiaal dat erop wordt gepubliceerd, inclusief maar niet beperkt tot alle handelsmerken, namen, logo’s en copyright. Al deze rechten zijn voorbehouden. Niets op deze website mag worden beschouwd als het verlenen van een licentie voor het gebruik van een van de bovengenoemde rechten zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

U mag het materiaal op deze pagina’s alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik lezen, bekijken, afdrukken en downloaden. U mag de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen.

Behalve voor deze toegestane doeleinden, mag u in geen enkele vorm of op enige manier:

  • kopiëren, aanpassen, reproduceren, opslaan, distribueren, verkopen, verzenden, decompileren, afdrukken, weergeven, publiceren of afgeleide werken maken van enig deel van onze site ; of
  • enig deel van de inhoud op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden
  • zonder dat u hiervoor een licentie van ons hebt verkregen.

ANDERE BEPERKINGEN VAN HET GEBRUIK

U stemt ermee in om:

  • geen onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen of ander ongepast materiaal te plaatsen of te verzenden;
  • onze website niet anderszins te gebruiken voor onwettige doeleinden, en op een manier die de rechten kan schenden of het gebruik en genot van de website door een derde partij kan beperken;
  • geen misbruik te maken van onze website door willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is;
  • niet te proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze site is opgeslagen of enige server, computer of database die met onze website is verbonden;
  • onze site niet aan te vallen via een denial of service-aanval of een gedistribueerde denial of service-aanval.

We zullen een dergelijke inbreuken melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken.

GEEN AFHANKELIJKHEID VAN INFORMATIE

De inhoud van deze website wordt door ons uitsluitend ter informatie verstrekt en is alleen bedoeld om een algemeen overzicht van Mizkan te geven.

U dient niet op informatie van deze website te vertrouwen.

VRIJWARINGSCLAUSULE

DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE WORDT U VERSTREKT “IN DE HUIDIGE STAAT” EN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, SLUITEN WIJ ALLE VOORWAARDEN, GARANTIES, VERKLARINGEN OF ANDERE VOORWAARDEN UIT DIE VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN OP ONZE WEBSITE OF

INHOUDELIJK (HETZIJ EXPLICIET HETZIJ IMPLICIET).

Wij garanderen niet dat onze website, of de inhoud ervan, vrij zal zijn van fouten of omissies.

WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK JEGENS ENIGE GEBRUIKER VOOR ENIGERLEI VERLIES OF SCHADE, ONGEACHT IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), SCHENDING VAN DE WETTELIJKE PLICHT, OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN TE VOORZIEN, VOORTVLOEIEND UIT ONDER OF IN VERBAND MET GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK VAN ONZE SITE OF GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN OP ENIGE INHOUD DIE OP ONZE SITE WORDT WEERGEGEVEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT: (A) WINSTDERVING, OMZETVERLIES, ZAKELIJK VERLIES OF INKOMSTENVERLIES; (B) BEDRIJFSONDERBREKING; (C) VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN; (D) VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, GOODWILL OF REPUTATIE; OF (E) ENIGE INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE.

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of onze fraude of frauduleuze voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Engelse wet.

VIRUSSEN

Wij garanderen niet dat onze site veilig is of vrij van bugs of virussen.

U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform om toegang te krijgen tot onze site.

U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een virus, een gedistribueerde denial of service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsrechtelijk materiaal kan infecteren vanwege uw gebruik van onze site.

LINKS NAAR ONZE SITE

U mag een link naar onze homepage plaatsen, op voorwaarde dat u dit doet op een eerlijke en legale manier en dat u onze reputatie niet schaadt en er geen misbruik van maakt.

U mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant suggereert waar deze niet bestaat

EXTERNE LINKS OP ONZE SITE

Wanneer onze site links naar andere websites bevat, worden deze links alleen ter informatie verstrekt. Uw gebruik van een gelinkte site wordt beheerst door de gebruiksvoorwaarden van die websites.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar op onze site wordt verwezen. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring door ons van die gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

ALGEMEEN

Mizkan verklaart niet dat het materiaal op de site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten het Verenigd Koninkrijk. Degenen die ervoor kiezen om deze site te bezoeken vanaf andere locaties doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving, indien en voor zover de lokale wetgeving van toepassing is.

Indien om welke reden dan ook een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal deze, voor zover en alleen op de plaatsen waar wordt vastgesteld dat deze bepaling nietig of niet-afdwingbaar is, worden verbroken en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Engels recht en de rechtbanken van Engeland hebben de exclusieve jurisdictie om eventuele geschillen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden op te lossen.