Warunki I Zasady - Mizkan

NFORMACJA O NAS

Niniejsza strona internetowa („strona”) jest obsługiwana przez firmę Mizkan Euro Limited (zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 8053234 i zarejestrowanym adresem 2nd Floor, Building 10, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London W4 5XS, Wielka Brytania).

Wszelkie odniesienia do „naszego”, „nas”, „my” lub „Mizkan” w ramach niniejszych zasad dotyczą firmy Mizkan Euro Limited, jej spółek zależnych, podmiotów stowarzyszonych i współpracowników.

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU MIZKANCHEF

Twój dostęp do tej strony i korzystanie z niej podlega następującym warunkom, które uzyskując dostęp do tej strony i przeglądając ją, akceptujesz bez żadnych ograniczeń ani zastrzeżeń. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania, nie możesz korzystać z naszej strony.

Jeśli naruszysz którykolwiek z tych warunków, Twoje prawo do korzystania z naszej strony natychmiast wygasa.

ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW

Możemy zmienić te warunki użytkowania w dowolnym momencie, zmieniając tę ​​stronę. Prosimy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby odnotować wszelkie zmiany, które mogliśmy wprowadzić, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

Odwiedzając tę ​​stronę, zgadzasz się, że będziemy wykorzystywać informacje o Tobie zgodnie z naszą Polityką prywatności i plików cookie. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na takie użycie i gwarantujesz, że wszystkie podane przez Ciebie informacje są dokładne.

NASZA STRONA

Nie gwarantujemy, że nasza strona lub jakiekolwiek zawarte w niej treści będą zawsze dostępne lub aktualne, ani że dostęp do niej będzie nieprzerwany. Dostęp do naszej strony jest dozwolony tymczasowo. Możemy zawiesić, wycofać, przerwać lub zmienić całość lub część naszej strony bez powiadomienia. Nie będziemy wobec Ciebie odpowiedzialni, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza strona będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez jakiś czas.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszej strony oraz do publikowanych na niej materiałów, w tym między innymi do wszystkich znaków towarowych, nazw, logo i praw autorskich. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone. Nic na tej stronie nie powinno być traktowane jako udzielenie licencji na korzystanie z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Możesz czytać, przeglądać, drukować i pobierać jedną wersję papierową materiałów z tej strony wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Nie wolno modyfikować papierowych ani cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów, które wydrukowałeś lub pobrałeś w jakikolwiek sposób.

Poza tymi dozwolonymi celami nie możesz, w żadnej formie ani w jakikolwiek sposób:

  • kopiować, adaptować, reprodukować, przechowywać, rozpowszechniać, sprzedawać, przesyłać, dekompilować, drukować, wyświetlać, publikować lub tworzyć prace pochodne z dowolnej części naszej strony; lub
  • wykorzystywać dowolną część zawartości naszej strony do celów komercyjnych
  • bez uzyskania od nas licencji na to.

INNE OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU

Zgadzasz się, że nie będziesz:

  • publikować lub przesyłać jakichkolwiek niezgodnych z prawem, zawierających groźby, zniesławiających, obscenicznych lub innych nieodpowiednich materiałów;
  • w inny sposób korzystać z naszej strony w celach niezgodnych z prawem oraz w sposób, który może naruszać prawa lub ograniczać korzystanie i korzystanie ze strony przez osoby trzecie;
  • nadużywać naszej strony poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe;
  • podejmować próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej strony, serwera, na którym jest przechowywana nasza strona lub dowolnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z naszą stroną;
  • atakować naszej strony za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”.

Zgłosimy każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość.

BRAK POLEGANIA NA INFORMACJI

Treść na tej stronie jest dostarczana przez nas wyłącznie w celach informacyjnych i ma na celu jedynie przedstawienie ogólnego przeglądu Mizkan. Nie powinieneś polegać na żadnych informacjach zawartych w tej stronie.

ZASTRZEŻENIE OGÓLNE

ZAWARTOŚĆ TEJ STRONY JEST DOSTARCZANA „TAK JAK JEST” I, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WYŁĄCZAMY WSZYSTKIE WARUNKI, GWARANCJE, OŚWIADCZENIA LUB INNE WARUNKI, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE DO NASZEJ STRONY LUB JAKIEJKOLWIEK

TREŚĆ NA NIEJ (WYRAŹNĄ LUB DOROZUMIANĄ).

Nie gwarantujemy, że nasza strona lub jakiekolwiek jej treści będą wolne od błędów lub przeoczeń.

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEGO UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB USZKODZENIA, CZYLI ZWIĄZANE Z UMOWĄ, DELIKTEM (W TYM NIEBEZPIECZEŃSTWO), NARUSZENIEM CŁA USTAWOWEGO LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI MOŻLIWE, WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM NASZA STRONA LUB KORZYSTANIE LUB OPIERANIE SIĘ NA JAKICHKOLWIEK TREŚCIACH WYŚWIETLANYCH W NASZEJ STRONIE, W TYM, ALE BEZ OGRANICZEŃ: (A) UTRATA ZYSKÓW, SPRZEDAŻY, DZIAŁALNOŚCI LUB DOCHODÓW; (B) PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI; (C) UTRATĘ PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI; (D) UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWEJ, WARTOŚCI LUB REPUTACJI; LUB (E) JAKICHKOLWIEK POŚREDNICH LUB WTÓRNYCH STRAT LUB USZKODZEŃ.

Żadne z postanowień niniejszych warunków użytkowania nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania lub oszustwa lub oszukańczego wprowadzenia w błąd, ani żadnej innej odpowiedzialności, której nie można wykluczyć ani ograniczyć przez prawo angielskie.

WIRUSY

Nie gwarantujemy, że nasza strona będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów.

Jesteś odpowiedzialny za konfigurację technologii informacyjnej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej strony. Powinieneś używać własnego oprogramowania antywirusowego. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusa, rozproszony atak typu DoS lub inny technologicznie szkodliwy materiał, który może zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiał zastrzeżony w związku z korzystaniem z naszej witryny.

LINK DO NASZEJ STRONY

Możesz linkować do naszej strony głównej, pod warunkiem, że robisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzi to naszej reputacji ani nie wykorzystuje jej.

Zabrania się umieszczania linków w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, jeśli takie łącze nie istnieje

LINKI ZEWNĘTRZNE NA NASZEJ STRONIE

Tam, gdzie nasza strona zawiera łącza do innych witryn internetowych, łącza te służą wyłącznie do celów informacyjnych. Korzystanie z dowolnej połączonej strony będzie podlegać warunkom korzystania z tych stron.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których prowadzą linki na naszej stronie. Takie linki nie powinny być interpretowane jako popieranie przez nas tych stron, do których prowadzą linki. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z nich przez użytkownika.

OGÓLNE

Mizkan nie gwarantuje, że materiały zawarte na stronie są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania poza Wielką Brytanią. Ci, którzy zdecydują się uzyskać dostęp do tej strony internetowej z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, jeśli i w zakresie, w jakim obowiązują przepisy lokalne.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków użytkowania zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, wówczas w zakresie i tylko w miejscach, w których takie postanowienie zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, zostanie ono zerwane, a pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać w całej sile i skutku.

Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu angielskiemu, a sądy angielskie mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących niniejszych warunków użytkowania.